2015. november hónap bejegyzései

Nyereményjáték általános szerződési feltételei

Részvételi feltételek és játékszabályzat – Nyereményjáték

1. A Játék Szervezője és Lebonyolítója

A  Játék  szervezője és lebonyolítója  a (PelenkaPont Bababolt ) Flexico Kft 3842 Halmaj, Szent István tér 1.

2. A Játékban résztvevő személyek

A játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező ,
18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy.

3. A Játék időtartama

A Játék 2018.02.08-ig tart. Kezdete: 2018.01.25.

A  Játékot a Szervező bármikor, külön értesítés és indoklás nélkül leállíthatja, illetve  módosíthatja.

4. A Játék leírása, illetve menete

A Játék  2018.01.25. napjától kezdődik és 2018.02.08-ig tart. Ebben az időszakban lájkolhatják a nyereményjátékhoz tartozó üzenőfali bejegyzést a https://www.facebook.com/pelenkapontbababolt oldalon. A bejegyzést lájkolók, kommentelők, automatikusan részt vesznek a sorsoláson.

5. Nyeremények

2 nyertest sorsolunk: Az egyik nyertes 1 csomag Pampers pelenkát, a másik 1 csomag Gazdaságos Extra Dry pelenkát nyer, választott méretben.

A Nyereményt  2  (kettő) Játékos nyeri meg, a nyertes (ek) gépi sorsolás útján kerülnek kiválasztásra, kizárólag.személyesen veheti át, 1042 Budapest József Attila utca 54. szám alatt lévő üzletünkben. Minden egyéb felmerülő költséget (pl.  a Nyeremények átvételének helyszínére történő utazás költségei, így különösen az üzemanyagköltség) a Játékos köteles viselni.

A Nyeremények sem készpénzre, sem pedig egyéb Nyereményre vagy kedvezményre a Játék keretében át nem válthatóak és a nyerési jogosultság  a  Nyertesek  által  másra  át  nem ruházható.

6. A Nyertesek megállapítása, eredményhirdetés, és a Nyertesek neveinek közzététele

A Nyertes neve a sorsolás  napján 14:00 óráig kerül közzétételre a PelenkaPont Bababolt Facebook oldalán.  A  sorsolásra a véletlenszerűség   elvének  eleget tevő  számítógépes sorsoló  program segítségével kerül sor.  A Nyertessel a Szervező azon az a Facebook fiókon keresztül  veszi  fel a kapcsolatot,  amelyről a Nyertes  pályázott, egyidejűleg értesítve a Nyertest  a Nyeremény átadásának helyéről, idejéről.
Amennyiben a Nyertes egy  naptári  héten  belül  nem  reagál  a  Szervező  megkeresésére,  elveszíti  jogosultságát  a  Játék  keretében kisorsolásra kerülő nyereményre.

7. A Nyeremények átadása

A  Szervező  a  Nyeremény  Nyertesét  az  adott  sorsolást,  illetve  zsűrizést  követően  10  munkanapon  belül  értesíti  a  Nyeremények  átvételének  részleteiről.

8. Adatkezelés, adatvédelem

A Játék nem a Facebook szervezésében vagy lebonyolításában zajlik, abban a Facebook  sem szponzorként,  sem  adminisztrátorként  nem  vesz  részt. A  Játékosok  tudomásul  veszik,  hogy  adataikat a Szervezőnek, azaz a Flexico Kft-nak (PelenkaPont Bababolt) és nem a Facebooknak  adják meg.     A  Játékosok  által    rendelkezésre  bocsátott  információkat  kizárólag a Nyereménnyel kapcsolatos kapcsolatfelvétel miatt használjuk.

Az  Játékban  résztvevők  feltétel  nélkül  beleegyeznek  abba,  hogy  személyes  adataik   a  Szervező  adatbázisába  bekerüljenek  és  azokat  a  Szervező  a  Játékos  esetleges  kifejezett, írásbeli tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig.

A Játékosok tudomásul veszik, hogy adataiknak, képeik a – fenti módon történő – nyilvántartásához és  felhasználásához  való  hozzájárulásuk  önkéntes  és  az  adatkezelés  jogalapja  az  érintettek  –  információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról   szóló  2011.  évi  CXII.  törvény  5.  §  (1)  a)  pontja  szerinti  –  hozzájárulása. A  Játékosok  tudomásul  veszik  továbbá,  hogy  a  személyes  adatok,képek  kezelésére  a  Játék  időtartama  alatt  kerül  sor.

A  Szervező,  mint  adatkezelő  gondoskodik  az  átadott  személyes  adatok  biztonságáról  és mindent   megtesz   azok   megváltoztatásának,   jogosulatlan   hozzáférésének,   nyilvánosságra  hozatalának, törlésének,  sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése  érdekében.  Az  adatokat  csak a  Szervező,  illetve a Lebonyolító jogosult  megismerni.  A  Szervező biztosítja a Játékost, hogy adatai semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra.

A játékban való részvétellel a Játékos egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy  –  amennyiben nyer –  neve megjelenjen a PelenkaPont Bababolt 4. pont szerinti Facebook oldalán.

A   jelen adatvédelmi tájékoztatással kapcsolatban felmerülő kérdéseket e-mail-ben a kapcsolat@pelenka.com e-mail címen tehetők fel a Szervezőnek.

9. Egyéb

Az Játékban való részvétel a jelen Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Játékosok a Játékkal, a Játékszabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben  a  Szervező  döntését  fogadják  el  irányadónak.  A  Szervező  fenntartja  magának  a  jogot jelen Játékszabályzat módosítására illetve kiegészítésére vonatkozóan.

Bármilyen a jelen játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés  nem  korlátozza  a  játékosoknak  a  mindenkor  hatályos  jogszabályok  alapján  fennálló igényérvényesítési jogát.